chèn ký tự vào chuỗi trong php

PHP PHP CƠ BẢN PHP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHP STANDARDS LARAVEL PHP&MYSQL PYTHON PYTHON CƠ BẢN PYTHON NÂNG CAO PYTHON & MYSQL JAVASCRIPT JAVASCRIPT CƠ BẢN JQUERY JS VUE.JS ECMASCRIPT NODE.JS NODE.JS CƠ BẢN EXPRESS FRAMEWORK NODE.JS & MYSQL NODE.JS & MONGODB MORE JAVA CORE SQL MONGO DB HTML CSS
Thủ Thuật Công Nghệ THỦ THUẬT CÔNG NGHỆ TOOLS & SOFTWARE TIN TỨC & REVIEW TIN TUYỂN DỤNG Liên Hệ Home PHP PHP CƠ BẢN PHP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHP STANDARDS LARAVEL LARAVEL 8 PHP&MYSQL PYTHON PYTHON CƠ BẢN PYTHON NÂNG CAO PYTHON & MYSQL JAVASCRIPT JAVASCRIPT CƠ BẢN JQUERY JS VUE.JS ECMASCRIPT NODE.JS NODE.JS CƠ BẢN EXPRESS FRAMEWORK NODE.JS & MYSQL NODE.JS & MONGODB MORE JAVA CORE SQL MONGO DB HTML CSS TIN TUYỂN DỤNG Liên Hệ
Post Job
Tìm kiếm

Gợi ý

Học PHP Python Node.js javascript MongoDB
Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

*

By Vũ Thanh Tài

18-02-2017 14 phút đọc
Font size

Trong một trang web dữ liệu được hiển thị chủ yếu dưới dạng chuỗi, nên nếu bạn xử lý chuỗi không tốt thì trang web có thể sẽ chậm đi rất nhiều… Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc chuỗi và một số hàm xử lý chuỗi thông dụng.

Đang xem: Chèn ký tự vào chuỗi trong php

1, Nguyên tắc xử lý chuỗi.

-Nguyên tắc đầu tiên phải kể đến ở đây là nếu bạn xử dụng dấu nháy “” để in ra chuỗi thì khi chèn biến bạn sẽ không phải nối chuỗi.

VD:

$variable = “in4tintuc.com”; echo “Website học lập trình online $variable”; // output: Website học lập trình online in4tintuc.com

-Và nếu như khi sử dụng dấu nháy “” để in ra chuỗi mà trong chuỗi có dấu ” thì bạn phải thêm ký tự trước nó.

VD:

echo “Anh ấy nói ” in4tintuc.com dạy lập trình online!””;

-Và cũng tương tự với dấu “

VD:

echo “Anh ấy nói ” in4tintuc.com dạy lập trình online!””;

2, Các hàm xử lý chuỗi thông dụng.

addcslashes($str, $char_list)

-Hàm này có tác dụng chèn  vào trước các ký tự trong chuỗi $str với các ký tự được liệt kê ở $char_list

VD:

echo addcslashes(“in4tintuc.com”, “o”); // output: Toidicode.com echo addcslashes(“in4tintuc.com”, “a..z”); //output: Toidicode.com echo addcslashes(“in4tintuc.com”, “a..zA..Z”); // output: Toidicode.com

addslashes($str)

-Hàm này sẽ thêm ký tự vào trước các ký tự “, “, trong chuỗi $str nếu có.

VD:

echo addslashes(“To”id”icod”e.com”); //output: To”id”icod”e.com

bin2hex($str)

-Hàm này có tác dụng chuyển đổi chuỗi về dạng ASCII HEX của từng ký tự trong chuỗi $str.

VD:

echo bin2hex(“in4tintuc.com”); //ouutput: 546f696469636f6465

chop($string, $charList)

-Hàm này có tác dụng xóa ký tự,hoặc từ cuối cùng của chuỗi nếu nó = $charlist.

VD:

echo chop(“Vũ Thanh Tài Thanh”, “Thanh”); //output: Vũ Thanh Tài

crc32($string)

-Hàm này có tác dụng chuyển một chuỗi thành một số nguyên.

VD:

echo crc32(“in4tintuc.com”); //output: -1511835000

explode($separator, $string, $limit)

-Hàm này có tác dụng tách chuỗi $string thành nhiều chuỗi khác với điều kiện $separator, và giới hạn $limit.

VD:

$data = explode(“o”, “in4tintuc.com”); print_r($data); //output: Array ( <0> => T <1> => idic <2> => de.c <3> => m ) $data = explode(“o”, “in4tintuc.com”, 2); print_r($data); //output: Array ( <0> => T <1> => idicode.com )

implode($separator, $array)

-Hàm này có tác dụng nối tất cả các phần tử của mảng $array thành chuỗi với khoảng phân biệt $separator.

VD:

$data = < "Toi", "D", "i", "co", "de", ".com" >; echo implode($data) . “<br>”; //output: Tidicode.com echo implode(“-“, $data);

strlen($string)

-Hàm này có tác dụng đếm xem chuỗi $string có bao nhiêu ký tự.

VD:

$data = “in4tintuc.com”; echo strlen($data); //output: 13

str_word_count($string)

-Hàm này có tác dụng đếm xem chuỗi $string có bao nhiêu từ.

VD:

$data = “in4tintuc.com”; echo str_word_count($data); //output: 2

str_repeat($string, $repeat)

-Hàm này có tác dụng lặp chuỗi $string $repeate lần.

VD:

$data = “in4tintuc.com”; echo str_repeat($data,4); //output: in4tintuc.comin4tintuc.comin4tintuc.comin4tintuc.com

str_replace($find, $replace, $string)

-Hàm này có tác dụng tìm kiếm chuỗi $find và thay thế chuỗi đó bằng $replace trong chuỗi $string.

Xem thêm: Javascript String Contains: Step

VD:

$data = “in4tintuc.com”; echo str_replace(“t”,”T”,$data); //output: in4tintuc.com

md5($string).

-Hàm này có tác dụng chuyển chuỗi $string sang mã hóa md5.

VD:

$data = “in4tintuc.com”; echo md5($data); //output: d04742d12d431f009e90ef4239e6a782

sha1($string)

-Hàm này có tác dụng mã hóa chuỗi $string sang sha1.

VD:

$data = “in4tintuc.com”; echo sha1($data); //output: 49debc628ec279341836be4485897afd5af078ae

htmlentities($string), htmlspecialchars($string)

-Hàm này có tác dụng chuyển đổi dữ liệu sang dạng thô.

VD:

$data = “<b>in4tintuc.com</b>”; echo htmlentities($data); //output: <b>in4tintuc.com</b> $data = “<b>in4tintuc.com</b>”; echo htmlspecialchars($data); //output: <b>in4tintuc.com</b>

htmlspecialchars_decode($string), html_entity_decode($string)

– Hàm này có tác dụng chuyển đổi dữ liệu về dạng thực của nó. các bạn có thể thử lại với ví dụ trên.

strip_tags($string, $allow)

– Hàm này có tác dụng loại bỏ các thẻ html có trong chuỗi $tring, trừ các thẻ được cho phép $allow.

VD:

$data = “<b>in4tintuc.com</b>”; echo strip_tags($data); // output: in4tintuc.com echo strip_tags($data, “<b>”); //output: <b>in4tintuc.com</b>

substr(string,start,length)

-Hàm này có tác dụng cắt chuỗi $string, bắt đầu ở vị trí $strat và có giới hạn $length.

VD:

<?php <? php // Positive numbers: echo substr(“Hello world”, 10) . “<br>”; //d echo substr(“Hello world”, -1) . “<br>”; //d echo substr(“Hello world”, 0, 10) . “<br>”; //Hello worl echo substr(“Hello world”, 0, -1) . “<br>”; //Hello worl ?>

strtolower($string)

-Hàm có tác dụng chuyển chuỗi $string sang in thường.

VD:

echo strtolower(“in4tintuc.com”); //output: in4tintuc.com

strtoupper($string)

-Hàm có tác dụng chuyển đổi chuỗi $string sang hin hoa.

VD:

echo strtoupper(“in4tintuc.com”); //output: in4tintuc.com

ucword($string)

-Hàm có tác dụng chuyển đổi chữ cái đầu tiên của các từ trong chuỗi sang in hoa.

VD:

echo ucwords(“vũ thanh tài”); //output: Vũ Thanh Tài

ucfirst($string)

-Hàm có tác dụng chuyển đổi chữ cái đầu tiên trong chuỗi sang in hoa.

VD:

echo ucfirst(“vũ thanh tài”); //output: Vũ thanh tài

trim($string, $charlist)

-Hàm có tác dụng loại bỏ khoảng trắng hoặc các ký tự $charlist trong chuỗi $string.

VD:

echo trim(” vũ thanh tài “); //output: Vũ thanh tài echo trim(“Vvũ Thanh Tài”, “V”); //output: vũ Thanh Tài

ltrim($tring,$charlist)

-Tương tự như hàm trim nhưng chỉ cắt bên trái của chuỗi.

rtrim($tring,$charlist)

-Tương tự như hàm trim nhưng chỉ cắt bên phải của chuỗi.

Xem thêm: xe hybrid là gì

3, Lời kết.

-Như vậy bài hôm nay mình đã giới thiệu với mọi người về các hàm xử lý chuỗi hay dùng trong PHP rồi, còn các bạn muốn xem thêm các hàm khác có thể xem ở đây

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status