Đếm Số Dòng Trong Mysql Php, Mysql: Cách Nhanh Nhất Để Đếm Số Hàng

Hàm COUNT() được dùng để đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) trong bảng.

Mục lục nội dung

Cú pháp

SELECT COUNT(*)FROM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Bài 01: Tìm hiểu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQLBài 02: Cài đặt XAMPP, chuẩn bị cho quá trình học MySQLBài 03: Những kiến thức cơ bản trong việc viết mã MySQLBài 04: Cách chạy mã lệnh MySQL bằng phpMyAdminBài 05: Cách tạo, xóa một cái cơ sở dữ liệu (DATABASE) trong MySQLBài 06: Cách tạo, sửa, xóa một cái bảng (TABLE) trong MySQLBài 07: Các kiểu dữ liệu (DATA TYPE) trong MySQLBài 08: Cách chèn dữ liệu vào bên trong cái bảngBài 09: Cách ghi chú thích trong MySQLBài 10: Tìm hiểu cách truy xuất dữ liệu trong MySQLBài 11: Cách lấy dữ liệu không bị trùng lặp trong MySQLBài 12: Cách truy vấn dữ liệu theo điều kiện trong MySQLBài 13: Cách sử dụng các toán tử AND, OR, NOT trong MySQLBài 14: Cách sắp xếp thứ tự của các kết quả trả về trong MySQLBài 15: Tìm hiểu giá trị NULL trong MySQLBài 16: Cách cập nhật dữ liệu bên trong cái bảngBài 17: Cách xóa các hàng trên cái bảng trong MySQLBài 18: Giới hạn số lượng kết quả trả về từ lệnh truy xuất dữ liệuBài 19: Cách tìm kiếm dữ liệu dựa trên mẫu chuỗi trong MySQLBài 20: Cách sử dụng toán tử IN trong MySQLBài 21: Cách sử dụng toán tử BETWEEN trong MySQLBài 22: Đặt bí danh cho cột & bảng bằng lệnh AS trong MySQLBài 23: Gộp kết quả từ nhiều câu lệnh truy vấn dữ liệuBài 24: Cách nhóm các hàng có cùng giá trị lại với nhauBài 25: Tìm hiểu mệnh đề HAVING trong MySQLBài 26: Cách sử dụng lệnh EXISTS trong MySQLBài 27: Tìm hiểu lệnh ANY, ALL trong MySQLBài 28: Sao chép dữ liệu từ bảng này vào bảng khác trong MySQLBài 29: Tìm hiểu lệnh CASE trong MySQLBài 30: Tìm hiểu khái niệm “ràng buộc” trong MySQLBài 31: Ràng buộc NOT NULL trong MySQLBài 32: Ràng buộc UNIQUE trong MySQLBài 33: Ràng buộc PRIMARY KEY (khóa chính) trong MySQLBài 34: Ràng buộc FOREIGN KEY (khóa ngoại) trong MySQLBài 35: Ràng buộc CHECK trong MySQLBài 36: Ràng buộc DEFAULT trong MySQLBài 37: Lập chỉ mục trên cột để cải thiện tốc độ truy vấn dữ liệuBài 38: Cách tự động gán & tăng giá trị cho cột trong MySQLBài 39: Các hàm trong MySQLBài 40: Tìm hiểu LEFT JOIN trong MySQLBài 41: Tìm hiểu RIGHT JOIN trong MySQLBài 42: Tìm hiểu INNER JOIN trong MySQL
Chúng tôi chuyên cung cấp các bài viết thuộc lĩnh vực lập trình web, tài liệu hướng dẫn học HTML, CSS, Javascript, jQuery, MySQL, PHP.

Leave a Comment