Hàm $_Request Trong Php : $_Request, Hiểu Về Request Và Response Trong Lập Trình Web

Các biến đã định nghĩa trước trong PHP

Trong PHP có một số loại biến gọi là siêu toàn cục superglobal, nó đã được PHP định nghĩa trước, bạn có thể truy cập bất kỳ lúc nào, và phạm vi truy cập là bất kỳ đâu. Hiện tại đó là các biến siêu toàn cục có tên sau: $_SERVER, $GLOBALS, $_REQUEST, $_POST, $_GET, $_FILES, $_ENV, $_COOKIE, $_SESSION

Biến $_SERVER

$_SERVER là một mảng chứa các thông tin do Webserver sinh ra như header, path, location script. Một số thông tin bạn có thể lấy được qua biến này như:

$_SERVER<"QUERY_STRING"> trả về chuỗi query trang đang truy cập. (Ví dụ trang truy cập là http://domain.com/?page=news&id=100 – nó trả về là chuỗi query là ?page=news&id=100) $_SERVER<"REQUEST_URI"> trả về URI của trang. $_SERVER<"HTTP_HOST"> trả về Host của trang, ví dụ in4tintuc.com. $_SERVER<"HTTP_REFERER"> nếu có thì nó là trang dẫn user agent chuyển đến trang hiện tại, ví dụ trang chứa Link mà người dùng bấm vào để đến trang hiện tại. (Có thể dùng cái này để biết người dùng vào website qua google search với những từ khóa nào) $_SERVER<"SCRIPT_NAME"> trả về đường dẫn của file script php hiện tại. $_SERVER<"REQUEST_METHOD"> trả về phương thức nào truy vấn đến Server như POST, GET, HEAD, PUT $_SERVER<"REQUEST_TIME"> trả về giá trị thời gian timestamp là lúc bắt đầu yêu cầu được gửi đến Server $_SERVER<"HTTP_USER_AGENT"> lấy User-Agent là header của yêu cầu gửi đến, qua cái này có thể biết được thông tin như Trình duyệt, Hệ điều hành, Thiết bị … đang truy cập $_SERVER<"REQUEST_TIME"> trả về giá trị thời gian timestamp là lúc bắt đầu yêu cầu được gửi đến Server $_SERVER<"REMOTE_ADDR"> Lấy IP đang truy cập trang.

Đang xem: Hàm $_request trong php

Biến $GLOBALS

$GLOBALS là một mảng chứa tất cả các tham chiếu đến các biến toàn cục (global). Với key của mảng là tên biến. Ví dụ bạn biết rằng $_SERVER là một biến toàn cục thì bạn có thể truy cập đến biến đó thông qua $GLOBALS<"_SERVER"> như là một cách thức mới.

“; echo '$bien_kt cục bộ trong hàm có giá trị là: ' . $bien_kt . “”;}$bien_kt = “Biến toàn cục”;test();?>//IN RA//$bien_kt toàn cục có giá trị là: Biến toàn cục//$bien_kt toàn cục có giá trị là: Biến cục bộ

Biến $_REQUEST

Biến này là một mảng kết hợp, lưu trữ thông tin chứa trong biến $_GET, $_POST và $_COOKIE

Biến $_SESSION, $_COOKIE

Biến $_SESSION lưu trữ thông tin phiên làm việc của PHP, $_COOKIE dữ liệu nhỏ do trình duyệt gửi lên: hai biến này trình bày trong chủ đềSession và Cookie

Biến $_POST và $_GET

$_get là một mảng kết hợp, lưu thông tin gửi đến bằng phương thức HTTP GET, hay nói cách khác lưu các thông tin chuyển đến thông qua tham số từ URL.

Xem thêm: Tranh Cãi Về Tấm Lợp Amiăng Gây Ung Thư Amiang, Amiăng Là Chất Gì

Hai biến $_get và $_post thường xuyên dùng với html form trong các website thông thường, trong đó sử dụng post an toàn hơn get và hỗ trợ các khối dữ liệu nhị phân upload lên server (ví dụ upload file thì phải dùng post)

GET được dùng khi thông tin gửi đi được nhìn thấy rõ ràng thông qua URL của trình duyệt. Tuy nhiên GET cũng giới hạnđộ dài URL là 2000 ký tự. Vì tham số truyền qua biểu diễn URL, nên địa chỉ có thể bookmark và có ích trong một số trường hợp.

Xem thêm: 7 Cách Khắc Phục, Sửa Lỗi Write Protected Của Usb Báo Lỗi Device Media Is Write

Ví dụ: HTML sau sử dụng form với phương thức get

Tên: Tuổi: info.php có nội dung:

Khi bạn điền vào form tên ABC, tuổi 20 bấm vào gửi thì URL trình duyệt sẽ là: /info.php?name=ABC&age=20 và nội dung in ra do info.php là: Chào ABC Bạn 20 tuổi

Biến $_files

Biến $_files lưu thông tin các file upload lên server. Xem mục Upload file với PHP để biết cách sử dụng.

Biến định nghĩa trướcBiến $_SERVERBiến $GLOBALSBiến $_REQUESTBiến $_SESSION, $_COOKIEBiến $_GET, $_POSTBiến $_FILES

*

Sử dụng Form, đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP Upload file trong PHP Gửi email trong PHP Làm việc với file trong PHP Gộp file thư viện trong PHP với include() và require() Sử dụng Session và Cookie trong PHP Hàm trong lập trình PHP Chuỗi ký tự trong Php Mảng trong Php Các vòng lặp trong Php
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh – ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý tự HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá nhân, tôi ghi chép và chia sẻ những gì tôi học được ở đây về kiến thức lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# … và các kiến thức công nghệ khácDeveloped by in4tintuc.com

Leave a Comment