Cho Các Muối Sau: Nahco3; Nahso4; Na2Hpo3; Nahso3; (Nh4)2Co3; Na2Hpo4 Là Muối Gì

Trong các hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit nào là chất lưỡng tính?

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Cho dãy các chất: Al, Zn, Cr, ZnO, CrO3, NaHCO3, NH4NO3, (NH4)2CO3, CH3COONa, CH3COONH4, CH3COOC2H5, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3. Số chất có tính lưỡng tính là:

Cho dãy chất sau: Al, Cr2O3, Al2O3, Mg(OH)2, CrO3, ZnO, NaHCO3, NaHS, glyxin, CH3COONH4, HCOOCH3. Số chất trong dãy là chất lưỡng tính là:

Cho các ion và chất được đánh số thứ tự như sau:

1. HCO3- 2. K2CO3

3. H2O 4. Cu(OH)2

5. HPO42- 6. Al2O3

7. NH4Cl

Theo Bronsted, các chất và ion lưỡng tính là:

Cho các phản ứng:

(1) Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch FeCl2.

Đang xem: Na2hpo4 là muối gì

(b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(c) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(d) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na)

(e) Cho kim loại Zn vào lượng dư dung dịch FeCl3.

(f) Sục khí SO2 vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2.

Xem thêm: Phần Mềm Usb Disk Security, Download Usb Disk Security 6

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Xét các phản ứng sau:

NH4Cl + NaOH→ NaCl + NH3 + H2O AlCl3 + 3NaAlO2 + 6 H2O→ 4Al(OH)3 + 3NaClCH3NH2 + H2O (overset {} leftrightarrows ) CH3NH3+ + OH- C2H5ONa + H2O (overset {} leftrightarrows ) C2H5OH + NaOH

Phản ứng nào là phản ứng axit – bazơ?

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit – bazơ theo Bron-stest?

1) ({H^ + } + O{H^ – } o {H_2}O)

2) (3{H^ + } + Al{(OH)_3} o A{l^{3 + }} + 3{H_2}O)

3) (B{a^{2 + }} + SO_4^{2 – } o BaS{O_4})

4) (S{O_3} + 2O{H^ – } o SO_4^{2 – } + {H_2}O)

Cho dãy các chất ZnO, Cr2O3, SiO2, Ca(HCO3)2, NH4Cl, Na2CO3, ZnSO4, Zn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:

Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là

Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

Dung dịch của chất X làm quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X và Y có thể lần lượt là

Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 và đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được có màu

Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có khả năng làm đổi màu phenolphtalein là:

Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+.

(b) Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn có khả năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là chất nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể phản ứng được với axit, vừa phản ứng được với bazơ.

Xem thêm: Cung Hoàng Đạo Của G Idle – Thông Tin Thành Viên Nhóm (G)I

Số phát biểu đúng là:

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Leave a Comment