Sửa Lỗi Lnk2019 : Unresolved External Symbol Khi Tạo List Đơn Trên Vs2010

HiTôi lấy source code (mkvtoolnix) trên mạng và build bằng visual C 2010, các thư viện build thành công. Nhung khi sử dụng các thư viện này trong console thì nó báo lỗi thế này:1>chapters.obj : error LNK2019: unresolved external symbol “void __cdecl write_chapters_simple(int &,class libmatroska::KaxChapters *,class mm_io_c *)” (?write_chapters_simple

Đang xem: Sửa lỗi lnk2019

Z$0common.lib(command_line.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol “void __cdecl strip(class std::basic_string,class std::allocator > &,bool)” (?strip
Trả lời cùng với trích dẫn

*

Banned

*

Trả lời cùng với trích dẫn

Xem thêm: cung hoàng đạo hình

Hi peterdrew!Minh post function write_chapters_simple() bạn xem giúp với nhéFile .h…void MTX_DLL_API write_chapters_simple(int &chapter_num, KaxChapters *chapters, mm_io_c *out);…File .cppstatic void write_chapters_simple(int *chapter_num, KaxChapters *chapters, mm_io_c *out) { // code here }Mình thử gọi hàm này trong file .cpp la bi lỗi như trên rồi.Thanks
Hi truongvu,Cậu nên post rõ ràng phần mà cậu dùng nó (that function), bạn chưa có phần code sử dụng nó nên thật sự không thể nói thêm được điều gì hết. Have fun!
Hi truongvu !Mình không thấy protype của bạn lỗi ở đâu cả, bạn post rõ ràng hơn 1 tý nhé.static void write_chapters_simple(int *chapter_num, KaxChapters *chapters, mm_io_c *out) static để làm gì vậy ?

Xem thêm: Top Bài Thuốc Đông Y Dân Gian Rẻ Tiền, Dễ Tìm Mà Lại Chữa Bệnh Hiệu Quả

Cảm ơn các bạn đã trả lời.Mình post đầy đủ function như sau :File .h…void MTX_DLL_API write_chapters_simple(int &chapter_num, KaxChapters *chapters, mm_io_c *out);…File .cppstatic voidwrite_chapters_simple(int *chapter_num, KaxChapters *chapters, mm_io_c *out) { s_chapter_start_times.clear(); s_chapter_names.clear(); s_chapter_entries.clear(); size_t chapter_idx; for (chapter_idx = 0; chapters->ListSize() > chapter_idx; chapter_idx++) { if (is_id((*chapters), KaxEditionEntry)) { KaxEditionEntry *edition = static_cast((*chapters)); size_t edition_idx; for (edition_idx = 0; edition->ListSize() > edition_idx; edition_idx++) if (is_id((*edition), KaxChapterAtom)) write_chapter_atom_simple(static_cast((*edition)), 2); } } for (chapter_idx = 0; s_chapter_entries.size() > chapter_idx; chapter_idx++) { int64_t v = s_chapter_entries.m_start; out->puts(g_cc_stdio->native((boost::format(“CHAPTER%|1$02d|=%|2$02d|:% |3$02d|:%|4$02d|.%|5$03d|
“) % chapter_num % (v / 1000 / 60 / 60) % ((v / 1000 / 60) % 60) % ((v / 1000) % 60) % (v % 1000)).str())); out->puts(g_cc_stdio->native((boost::format(“CHAPTER%|1$02d|NAME=%2%
” ) % chapter_num % s_chapter_entries.m_name).str())); chapter_num++; } s_chapter_start_times.clear(); s_chapter_names.clear(); s_chapter_entries.clear();*/}Đây là một open source mình lấy trên mạng, khi biên dịch thig báo lỗi như sau: chapters.obj : error LNK2019: unresolved external symbol “void __cdecl write_chapters_simple(int &,class libmatroska::KaxChapters *,class mm_io_c *)” (?write_chapters_simple

Leave a Comment