Tách Ngày Tháng Năm Trong Php Hàm Lấy Ra Ngày Trong Một Chuổi Ngày Thang Năm

Mình không nói nhiều về tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian trong PHP, nó là điều bắt buộc rồi, liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu nữa. Trong bài này chỉ là giới thiệu các hàm liên quan đến thời gian trong PHP và cách sử dụng chúng:

1) date_default_timezone_set(“Asia/Ho_Chi_Minh”); xác định múi giờ cho khu vực, mình đang ở Châu Á và ở Việt Nam- Hồ Chí Minh nên sẽ có timezone là Asia/Ho_Chi_Minh, mỗi khu vực sẽ chênh lệch nhau thời gian nên các bạn phải chú ý khi website có liên quan đến nước ngoài.

Đang xem: Tách ngày tháng năm trong php

Ví dụ:

Về múi giờ các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://php.net/manual/en/timezones.php

2) time():  là cách đơn giản nhất để lấy thông tin về ngày giờ hiện tại. Nó không có tham số và trả ra kiểu timestamp

Ví dụ: Lấy ngày giờ hiện tại là

//trả ra có dạng như 1468839321echo time(),””;//thời điểm hiện tại cộng thêm 5 phút là 1468839621$after_5_min = time() + 5*60;echo “+ 5 min: “,$after_5_min,””;//Kết quả:1468839321+ 5 min:14688396213) checkdate(int $month, int $day, int $year) : kiểm tra tính hợp lệ của một chuỗi ngày tháng năm với (PHP 4, PHP 5, PHP 7) trả về true nếu chuỗi hợp lệ, còn false là không hợp lệ

var_dump(checkdate(12, 31, 2015));var_dump(checkdate(2, 29, 2015));//kết quảbool truebool false4) date ( string $format <, int $timestamp = time() > ): trả ra chuỗi theo định dạng mà chúng ta chỉ định trong $format, có thể chạy tốt trên (PHP 4, PHP 5, PHP 7)

format: định dạng ngày tháng năm, giờ phút giâytimestamp(không bắt buộc) mặc định là hàm time()

Ví dụ:

//thời gian hiện tạiecho date(“Y-m-d H:i:s”). “”;//cộng 1 ngàyecho date(“Y-m-d H:i:s”, strtotime(“+1 day”)) . “”;//cộng 1 tuầnecho date(“Y-m-d H:i:s”, strtotime(“+1 week”)). “”;//đến thứ 4 tiếp theoecho date(“Y-m-d H:i:s”, strtotime(“next Wednesday”)). “”;//thứ 2 vừa quaecho date(“Y-m-d H:i:s”, strtotime(“last Monday”));7) getdate(): Lấy thông tin ngày giờ dạng mảng(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getdate (< int $timestamp = time() > ): với các khóa như sau

KhóaGiá trịví dụ
“seconds” số giây 0 đến 59
“minutes” số phút 0 đến 59
“hours” số giờ 0 đến 23
“mday” Ngày trong tháng 1 đến 31
“wday” Ngày trong tuần 0 (Sunday) đến 6 (Saturday)
“mon” Tháng 1 đến 12
“year” Năm 1999
“yday” Ngày của năm 0 đến 365
“weekday” Ngày trong tuần(dạng chữ) Sunday đến Saturday
“month” Tháng(dạng chữ) January đến December
0 time() timestamp,-2147483648 đến 2147483647.

Xem thêm: Tycoon Business Game 3 – Business Tycoon Mod Apk Download

Chúng ta prin_r hàm này sẽ thấy đươc khóa và giá trị

echo “”;$today = getdate();print_r($today);echo “”;//Kết quảArray( => 57 => 48 => 14 => 19 => 2 => 7 => 2016 => 200 => Tuesday => July<0> => 1468914537)Còn tiếp….

Xem thêm: những tin nhắn khiến nàng vui

Tổng hợp các ký tự tắt về định dạng ngày tháng năm, thời gian:

Time:

Ký tự GIẢI THÍCH Ví dụ
a buổi sáng và chiều, chữ thường am hoặc pm
A buổi sáng và chiều, chữ HOA AM hoặc PM
g Giờ theo kiểu 12 tiếng/ngày, không có số không với các số từ 1 → 9 1 → 12
G Giờ theo kiểu 24 tiếng/ngày, không có số không với các số từ 1 -> 9 1 → 23
h Giờ theo kiểu 12 tiếng/ngày, có số không với các số từ 1 → 9 01 → 12
H Giờ theo kiểu 24 tiếng/ngày, có số không với các số từ 1 → 9 01 → 23
i Phút 00 → 59
s Giây 00 → 59

Day:

Ký tự GIẢI THÍCH Ví dụ
d Ngày trong tháng, có kí tự 0 cho các ngày từ 1 → 9 01 đến 31
D Tên viết tắt của các thứ trong tuần Mon, Tue, Web, Thu, Fri, Sat, Sun
j Ngày trong tháng, không có kí tự 0 cho các ngày từ 1 → 9 1 đến 31
l Tên đầy đủ các thứ trong tuần Monday đến Sunday
w Số thứ tự của ngày trong tuần, bắt đầu đếm từ Sunday là ngày 0 Từ 0 → 6 (Sun → Sat)
z Số thứ tự của ngày trong năm Từ 0 → 365

Week: (W) tuần thứ mấy trong năm kiểu số

Month:

Ký tự GIẢI THÍCH Ví dụ
F Tên đầy đủ của tháng January → December
m Số thứ tự của tháng, có số 0 với các số từ 1 → 9 01 → 12
M Tên viết tắt của tháng Jan → Dec
sn Số thứ tự của tháng, không có số 0 với các số từ 1 → 9 1 → 12
t Số ngày trong 1 tháng 28 → 31

Year:

Ký tự GIẢI THÍCH Ví dụ
Y Năm có 4 ký số 2014, 2015
y Năm có 2 ký số 14, 15

=> Còn rất nhiều hàm khác nữa, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm…

Nếu có thắc mắc gì các bạn để lại comment bên dưới mình sẽ trả lời sớm nhất có thể.Cảm ơn các bạn đã đọc.

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status