tách từng ký tự trong chuỗi php

Xử lý chuỗi đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình PHP, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số hàm xử lý chuỗi thường gặp trong PHP.

Đang xem: Tách từng ký tự trong chuỗi php

1, Nhóm hàm in thông tin lên trình duyệt

echo, print  là 2 hàm thường được xử dụng nhiều nhất để in thông tin (Chuỗi, giá trị biến, …)  lên trình duyệt.

Ví dụ:

Sự khác nhau giữa echo và print

EchoPrintKiểu voidKiểu intKhông có giá trị trả vềLuôn luôn return về 1

Lời khuyên: Nên sử dụng hàm echo vì echo xử lý nhanh hơn print một chút vì không phải return về giá trị

2, strlen( $str ) : Đếm tổng số ký tự có trong chuỗi

Ví dụ:

Kết quả: 3

4, addslashes(  $str  )

Hàm addslashes sẽ thêm vào ký tự (back slash) trước các ký tự  ‘ và ” trong một chuỗi, có tác dụng tránh lỗi SQL injection khi  thêm dữ liệu vào database.

Ví dụ:

Kết quả:

Chao mung ban den voi ”Khoa hoc PHP”
Mot so ham ’xu ly chuoi’ trong PHP

5, stripslashes( $str )

Hàm stripslashes có tác dụng ngược lại với addslashed, hàm này sẽ loại bỏ các ký tự trong chuỗi ký tự, thường được sử dụng để xử lý chuỗi trước khi hiển thị thông tin lên trình duyệt.

Xem thêm: Tải Game Rpg Việt Hóa Cho Pc, Tổng Hợp Game Việt Hóa Offline Cho Pc Hay Nhất

Kết quả: Mot so ham ‘xu ly chuoi’ trong PHP

6, str_repeat(  $str, $n  )

Hàm str_repeate cho phép lặp lại chuỗi $str theo $n lần

Ví  dụ:

Kết quả: HelloHelloHelloHelloHello

7, str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )

str_replace cho phép tìm kiếm và thay thế trong chuỗi:

Ví dụ:

Tìm tất cả các cụm tù PHP trong chuỗi $str và thay thế bằng PHP co ban

Kết quả: Ban dang tham gia khoa hoc PHP co ban

$chuoi_tim và $chuoi_thay_the có thể là 1 mảng dữ liệu

Ví dụ: Loại bỏ tất cả các ký tự !,

Kết quả: Scelerisque porttitor elementum sed cum pellentesque

Ví dụ: Tìm và thay thế bằng </b> và bằng <b>

8, Nhóm hàm Loại bỏ ký tự ra khỏi chuỗi

chop( $string) : Loại bỏ những khoảng trắng ở cuối chuỗitrim( $string) : Loại bỏ những khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi.ltrim( $string, $ ky_tu_loai_bo ) : Loại bỏ các ký tự ở đầu chuỗi, mặc định loại bỏ tất cả khoảng trắng ở đầu chuỗi.rtrim( $string, $ky_tu_loai_bo ) : Loại bỏ các ký tự ở cuối chuỗi, mặc định loại bỏ tất cả khoảng trắng ở cuối chuỗi.

9, Liên hệ giữa mảng và chuỗi

explode(‘Chuỗi tách’,  $string) : Tách chuỗi thành mảng bởi chuỗi táchimplode(“Chuỗi nối”, $mang ) : Nối các phần tử mảng để tạo thành chuỗi.join( ‘Chuỗi nối’, $mang ) : Tương tự implode

Xem thêm về implode và explode trong bài: Các hàm xử lý mảng trong PHP

10, Các hàm mã hóa chuỗi

Trong php chúng ta có hai phương pháp mã hóa chuỗi thường sử dụng là md5 và sha1

md5( $string ) : Mã hóa chuỗi dạng md5sha1( $ string) : Mã hóa chuỗi dạng sha1

11, Chuỗi và HTML

PHP cung cấp cho chúng ta một số hàm thao tác với các thẻ HTML

a,  htmlentities( $ string)

Chuyển tất cả các ký tự có thể áp dụng cho các thẻ HTML như <, > sang dạng thực thể của chúng, các thẻ HTML sẽ không còn tác dụng. Thường được xử dụng trong việc xử lý dữ liệu từ người dùng nhập trước khi lưu vào database.

b,  html_entity_decode( $ string)

Ngược lại với htmlentities, hàm  html_entity_decode  sẽ chuyển đổi tấtcả các thực thể HTML sang những kí tự có thể dùng được của chúng.

Xem thêm: Cách Khai Báo Object Trong Php, Lập Trình Hướng Đối Tượng Oop Với Php

Ví dụ về htmlentities và html_entity_decode

1$str = “<p>The p trong html</p>”;

Kết quả:

<Entity: <p>The p trong html</p>
Decode

The p trong html

c, htmlspecialchars( $ string) : Tương tự htmlentities

d, htmlspecialchars_decode( $ string) : Tương tự html_entity_decode

e, strip_tags( $ string, $allow_tags )

Loại bỏ các thẻ HTML hoặc PHP ra khỏi chuỗi, Thường được sử dụng để xử lý dữ liệu do người dùng nhập trước khi lưu trữ database, hiển thị văn bản dạng trích dẫn.

$allow_tags: Các thẻ cho phép giữ lại

Ví dụ:  Loại bỏ các thẻ HTML ra khỏi chuỗi $str, cho phép giữ lại thẻ <a> và <em>

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status