Xin Đoạn Code Xóa Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng Php, Xây Dựng Tính Năng Giỏ Hàng Với Php Và Mysql

*

Đang xem: Xóa sản phẩm trong giỏ hàng php

*

Xem thêm: Hiring Manager Là Gì – Những Điều Bạn Nên Biết Về Recruiter

· Phần 2 : Xây dựng trang quản lý giỏ hàng như chỉnh sửa món hàng, liệt kê hàng hóa trong giỏ hàng và xóa bỏ từng món hàng .

Xem thêm: php datetime format list

1- Hiển thị giỏ hàng từ biến session “Card”;Duyệt $_SESSION<"cart"> , mổi 1 phần tử , ta lấy giá trị : idProduct và lấy trong bảng Product ra các thông tin của sản phẩm này , bao gồm : Name , Price

*

Hiển thị giá trị theo form :

*

Gồm có các cột:+ số thứ tự+ Tên sản phẩm+ textbox chứa số lượng của sản phẩm : có tên theo định dang “quality_idProduct” , khi mới add mặc định là 1 , sẽ thay đổi giá trị trong lúc cật nhập giỏ hàng. (trình bầy ở dưới)+ giá của sản phẩm+ Thành tiền của sản phẩm : cột số lượng nhân với cột đơn giá

*

2- Hiển thị tổng tiền của giỏ hàng :Khởi tạo 1 biển Total = 0;Trong quá trình duyệt và hiển thị ra giỏ hàng , tính tổng của tất cả cột thành tiền của tất cả sản phẩm .

*

Sau đó ta hiển thị ra tổng giá trị của giỏ hàng này

*

Kết quả hiển thi:

*

3- Thay đổi số lượng của các sản phẩm trong giỏ hàng :Ta thay số lượng của các sản phẩm trong giỏ hàng , chọn nút cật nhập của giỏ hàng .Trong lúc hiển thị giỏ hàng ta cật nhập lại giá trị quantity của $_SESSION<"cart"> trước khi hiển thị ra giỏ hàng

*

Sau đó hiển thị ra số lượng này của sản phẩm :

*

4- Xóa đi 1 sản phẩm trong giỏ hàng :Trong quá trình hiển thị ra giỏ hàng , mỗi hàng sản phẩm ta có đặt 1 Link để xóa sản phẩm này :

*

Khi kích vào link này sẽ gọi lại file này và truyền thêm biến Get là “idProduct” có giá trị = Id của sản phẩm muốn xóa .Ta lấy giá trị này , và duyệt giỏ hàng , tìm đến phần tử nào có id trùng với giá trị này và thiêt lập nó = null

*

Khi hiển thị ra giỏ hàng ta kiểm tra xem id có khác null không thì mới cho hiển thị ra giỏ hàng

*

5- Tiến hành mua hàng :Sau khi cật nhập giỏ hàng xong , khách hàng chọn mua hàng , bạn sẽ duyệt $_SESSION<"cart"> và lưu vào trong cơ sở dữ liệu .Toàn bộ source của trang này

*
*

Leave a Comment